Prof. dr Rudi Verheyen

Op 7 januari 2014 viel er een schaduw over het Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen én de tweejaarlijkse Dwaallicht Prijs.

Rudi Verheyen, bezieler en steunpilaar van deze actiegroep, verwisselde het tijdelijke met het eeuwige…

Verslagenheid alom; uiteraard trof dit heengaan in de eerste plaats zijn naaste familie, maar ook zijn ruime vriendenkring en niet in het minst de leden van het Vrijzinnig Platform (C)HOA, bleven verweesd achter.

 

 

Bruggenbouwer

De loopbaan van Rudi Verheyen wordt gekenmerkt door een maatschappelijk engagement, gericht op een integrale verbetering van de leefkwaliteit en op het optimaliseren van de kwaliteit van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening in het Hoger Onderwijs.

Hij werd terecht beschouwd als een bruggenbouwer tussen het wetenschappelijke en het beleidsmatige. Hij combineerde zijn universitaire opdrachten met talrijke toonaangevende mandaten in de milieu- en natuurwereld. Als geboren diplomaat verstond hij als geen ander de kunst om wetenschappelijke inzichten te vertalen in concrete beleidsvoorstellen en omgekeerd, het beleid wetenschappelijk te onderbouwen. Als kabinetschef van de eerste Belgische staatssecretaris bevoegd voor het leefmilieu stond hij mede aan de wieg van het formele natuur- en milieubeleid in ons land.

Beleidsman

Als rector-voorzitter van de confederale Universiteit Antwerpen (1996-2000) lag hij mee aan de basis voor de eenmaking van de Universiteit Antwerpen in 2006. In het verlengde daarvan zou hij als voorzitter van de raad van bestuur van de Artesis Hogeschool sterk betrokken blijven bij de herstructurering van het hoger onderwijs.
Meermaals legde hij de overheid het vuur aan de schenen met zijn beleidsnota’s waarmee hij aanzette tot kritisch nadenken over het beleid in het Hoger Onderwijs in Vlaanderen

Zijn laatste nota Quo Vadis Hoger Onderwijs Vlaanderen? Zijn er grenzen aan de groei en wat met de kwaliteit van het hoger onderwijs?” kwam van zijn hand op 12 september 2013.

Fronton van de vrijzinnigheid

Uit het voorgaande kunnen we afleiden dat de professionele loopbaan van Rudi Verheyen op 2 pijlers rustte, namelijk een wetenschappelijke, als bioloog, met zijn engagement op het vlak van milieubeleid en natuurbehoud, en een beleidsmatige, waarbij hij vooral aandacht gaf aan de werking en de structuur van het hoger onderwijs.

Op deze twee pijlers rustte evenwel nog een belangrijk fronton dat, vandaag, met de Dwaallicht Prijs onze aandacht krijgt, namelijk Rudi Verheyen als verdediger van het vrijzinnig gedachtegoed, als vrijdenker.

Hij stond mee aan de wieg van het Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen en was de eerste voorzitter tot op het ogenblik dat hij, enkele maanden voor zijn overlijden, deze fakkel doorgaf.

Eén van de moeilijkste operaties in het kader van de eenmaking van de Universiteit Antwerpen bestond uit het instellen van een actief pluralisme, waarbij getracht werd de verschillende levensbeschouwingen, die door de fusie werden samengebracht, met wederzijds respect in dialoog te laten treden, gekoppeld aan kritische reflectie en herbronning.

Als de Universiteit Antwerpen het vrij onderzoek, de kwaliteit van onderzoek en onderwijs, de vrije meningsuiting, het vrije initiatief en de academische vrijheid hoog in het vaandel wenst te dragen, dan kunnen andere levensbeschouwingen niet in oppositie met deze waarden staan. Dat het vrijzinnig gedachtegoed deze idealen bijtreedt en nastreeft staat buiten kijf.

Rudi Verheyen stond – als voorzitter en woordvoerder van het Vrijzinnig Platform – meermaals in de bres om voormelde idealen van het vrijzinnig gedachtegoed te verdedigen.

De ‘Dwaallicht Prijs’ wordt toegekend aan een persoon, een groep personen of een vereniging die zich in het kader van het hoger onderwijs bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de uitstraling van het vrijzinnig gedachtegoed in het algemeen en het vrije denken in het bijzonder.

Wie beantwoordde meer aan deze criteria dan Rudi Verheyen?

Het organisatiecomité van de Dwaallicht Prijs heeft dan ook geen ogenblik getwijfeld om Rudi Verheyen – postuum – voor te stellen als laureaat voor deze tweejaarlijkse prijs. Met dit eerbetoon wordt de naam van Rudi Verheyen voor altijd verbonden aan het Vrijzinnig Platform Hoger Onderwijs Antwerpen én de Dwaallicht Prijs.